Jarmark produktów regionalnych

31 - 2 września 2018

Elbląg - STARE MIASTO

Informacje dla wystawców

Konkurs dla wystawców na elbląski przysmak

2013-08-21, 11:11

W ramach Elbląskiego Święta Chleba zorganizowany zostanie konkurs dla piekarzy i cukierników na przysmak elbląski „Piekarek”, który pozwoli wyłonić produkt piekarniczy lub cukierniczy, który będzie wykorzystany w promocji miasta przez cały rok, aż do kolejnej edycji Elbląskiego Święta Chleba. Mieszkańcy i turyści odwiedzający obszar będą mogli poznać lokalny przysmak, który w przyszłości być może będzie mógł się starać o wpisanie na listę produktów tradycyjnych czy też regionalnych.  

 

Regulamin konkursu pod nazwą: „Piekarek” organizowanego podczas VIII edycji Elbląskiego Święta Chleba 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Elbląg Europa z siedzibą w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55,

82-300 Elbląg, reprezentowane przez prezesa Pawła Kulasiewicza– zwanego dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć:

  • pracownicy organizatora konkursu,
  • inne osoby związane z przygotowaniem konkursu,
  • osoby niepełnoletnie.

4. Miejsce prowadzenia konkursu: Elbląg, Stary Rynek, VIII edycja Elbląskiego Święta Chleba.

5. Czas trwania konkursu: od 30.08.2013 do 01.09.2013.

6. W konkursie mogą brać udział piekarze i cukiernicy biorący udział w VIII edycji Elbląskiego Święta Chleba.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie produktupiekarniczego lub cukierniczego wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną kartą produktu do Biura Organizatora Jarmarku w dniu 30.08.2013 w godz.09:00 – 15:00 do Pani Magdaleny Śmietanko kom 694 732 138.

8. Karta produktu sanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Karta produktu jest również dostępna w przewodniku wystawcy.

9. Dostarczony produkt, musi zostać powielony w ilości 3 szt.

10. Wszystkie dostarczone produkty umieszczone zostaną od godz 16:00 na wcześniej przygotowanym przez organizatora stoisku zlokalizowanym przy scenie mieszczącej się przy ul. Stary Rynek na Starym Mieście w Elblągu.

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

11. Zwycięzce wyłoni trzy osobowa komisja w składzie: Leszek Sarnowski Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego, Tadeusz Kawa Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie oraz Paweł Kulasiewicz Prezes Stowarzyszenia Elbląg Europa.

12. Przy ocenie produktu brane będą pod uwagę walory smakowe i estetyczne produktu oraz jego potencjał marketingowy (cena, jakość, opakowanie, termin przydatności do spożycia).

13.Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na scenie głównej w dniu 01.09.2013 roku do godz.16:00.

 

NAGRODY W KONKURSIE

14. Nagrodą główną w konkursie, będzie nadanie zwycięskiemu produktowi nazwy „Piekarek” który będzie wykorzystany w promocji miasta przez cały rok aż do kolejnej edycji.

15.Nagrodami dodatkowymi za 2 i 3 miejsce będą zestawy gadżetów reklamowych Elbląskiego Świateta Chleba.

16. W ciągu 30 dni od zakończenia konkursu po konsultacjach ze zwycięzcą przedstawiony zostanie plan promocji produktu.

17.Nagrody, o których mowa w niniejszym regulaminie nie podlegają wymianie, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

18. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora do dnia 01.11.2013r. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.

19. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z

przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.

20. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Wystawcy poprzez przystąpienie do uczestnictwa w konkursie jednocześnie wyrażają zgodę na wszystkie zapisy regulaminu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków konkursów, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

23. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim wystawcom na stronie internetowej oraz podczas jarmarku w Biurze Organizatora Jarmarku.

24. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Załącznik do regulaminu - KARTA PRODUKTU

 

Aby pobrać regulamin konkursu kliknij TUTAJZobacz wszystkie zdjęcia
Copyright © 2011 - 2019. Święto Chleba Elbląg
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Grupa Merlin